class

class
I
[kla:s] n դասակարգ, դաս. դասընթաց. the middle class միջին դաս. the upper class խոշոր բուրժուազիա, արիտոկրատիա. the lower classes ցածր դասերը/խավերը. the proprietory class ունևոր դաս. landed classes կալվածատերեր. ruling/governing classes տիրող/իշխող դաս
II
[kla:s] n դաս, խումբ. կարգ, տեսակ. class of mammals կաթնասունների դաս. a hotel of the best class բարձր կարգի հյուրանոց. travel first class առաջին կարգով ճամփորդել a first class ticket առաջին կարգի տոմս. attend evening classes երեկոյան դասընթացներ հաճախել. top of the class առաջին աշակերտը. հմկրգ. class interface չքողարկված տվյալ նե րի նկա րա գրություն և գործողություն. class member դասի անդամ. class scope գործողության տի րույթ/դաս. class variable դասի փոփոխական
III
[kla:s] a դասակարգային. class barriers/divisions դասային/դասակարգային պատնեշներ/բա ժանումներ
IV
[kla:s] v դասել, դասակարգել. class together /with մի շարքում դասել. class with the beginners սկսնակների հետ խմբավորել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:
(of persons) / (as of pupils pursuing the same studies) / (of animate or inanimate objects, including orders, genera, and species), / , , , , , , , , , , ,


Look at other dictionaries:

 • Class 98 — may refer to: British Rail Class 98 DRG or DR Class 98, a German steam locomotive class which included ex Länderbahn, branch line and other miscellaneous locomotives in the Deutsche Reichsbahn comprising the following sub classes: Class 98.0:… …   Wikipedia

 • Class 55 — may refer to: British Rail Class 55, a British diesel locomotive DRG Class 55, a German freight locomotive class with an 0 8 0 wheel arrangement run by the Deutsche Reichsbahn and comprising the following sub classes: Class 55.0 6: Prussian G 7.1 …   Wikipedia

 • class — n: a group of persons or things having characteristics in common: as a: a group of persons who have some common relationship to a person making a will and are designated to receive a gift under the will but whose identities will not be determined …   Law dictionary

 • Class 53 — may refer to: British Rail Class 53, a British diesel electric locomotive DRB Class 53, a planned, but not completed, oversize, German war locomotive (Kriegslokomotive) DRG Class 53, a class of German freight locomotives with a 0 6 0 wheel… …   Wikipedia

 • Class 89 — may refer to: British Rail Class 89, a British electric locomotive prototype design German Class 89 tank locomotives with an 0 6 0T wheel arrangement operated by the Deutsche Reichsbahn and its successor administrations, comprising: Class 89.0:… …   Wikipedia

 • Class 92 — may refer to: British Rail Class 92, a British electric locomotive DRG or DR Class 92 a German 0 8 0T passenger train tank locomotive with the Deutsche Reichsbahn: Class 92.0: Württemberg T 6 Class 92.1: Württemberg T 4 Class 92.2 3: Baden X b… …   Wikipedia

 • Class — may refer to: Contents 1 General 2 Media and entertainment 3 Computing 4 Railroads General Class ( …   Wikipedia

 • Class 56 — may refer to: British Rail Class 56 DRG Class 56, a German freight locomotive class with a 2 8 0 wheel arrangement operated by the Deutsche Reichsbahn and comprising the: Class 56.0: Prussian G 7.3, LBE G 7.3 Class 56.1: Prussian G 8.3 Class 56.2 …   Wikipedia

 • Class 99 — is the classification of German narrow gauge steam locomotives used by the Deutsche Reichsbahn or her successor administrations. It is therefore divided into numerous sub classes that are listed in this table. DR or DB class former class Rail… …   Wikipedia

 • Class A — may refer to: Class A airfield, a standardised design for military airfields built throughout Britain from 1942 Class A airspace, an airspace class defined by the ICAO class A amplifier, a category of electronic amplifier Class A baseball, one of …   Wikipedia

 • Class 35 — may refer to: British Rail Class 35, a class of British diesel locomotive DRB Class 35, a class of German passenger locomotives with a 2 6 2 wheel arrangement operated by the Deutsche Reichsbahn which comprised: Class 35.0: BBÖ 110 Class 35.1:… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”